Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr V/122/2019 z dnia 06 sierpnia 2019 r.
w sprawie: planu kontroli podatkowych na II półrocze 2019 roku.
13.08.2019 więcej
Zarządzenie nr V/121/2019 z dnia 31 lipca 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta Jasła na 2019 r.
07.08.2019 więcej
Zarządzenie nr V/120/2019 z dnia 23 lipca 2019 r.
w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu
Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle.
07.08.2019 więcej
Zarządzenie nr V/119/2019 z dnia 22 lipca 2019 r.
w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej
nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Jaśle
07.08.2019 więcej
Zarządzenie nr V/118/2019 z dnia 22 lipca 2019 r.
w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół
Miejskich nr 3 w Jaśle.
07.08.2019 więcej
Zarządzenie Nr V/117/2019 z dnia 19.07.2019 r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora
Jasielskiego Domu Kultury.
19.07.2019 więcej
Zarządzenie Nr V/116/2019 z 16 lipca 2019 r.
w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2019 r. oraz zmiany
planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami.
19.07.2019 więcej
Zarządzenie Nr V/115/2019 z dnia 16 lipca 2019 r.
w sprawie: upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach
dotyczących świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w
tych sprawach rozstrzygnięć, z wyłączeniem wydawania w tych
sprawach decyzji, oraz do przekazywania informacji o przyznaniu
świadczenia wychowawczego na wskazany przez wnioskodawcę aders
poczty elektornicznej.
17.07.2019 więcej
Zarządzenie Nr V/114/2019 z dnia 16 lipca 2019 r.
w sprawie: upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach
świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu
alimentacyjnego z wyłączeniem wydawania w tych sprawach
decyzji.
17.07.2019 więcej
Zarządzenie Nr V/113/2019 z 12 lipca 2019 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości listy projektów
zgłoszonych w ramach Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego.
12.07.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się